Empireum

Serwis

Autoryzowany serwis sprzętu medycznego:

 • Care of Sweden
 • ET Medical
 • Istanbul Medikal
 • Nausicaa Medical
 • Nuova
 • Utech

Oferujemy:

 1. Naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne.
 2. Przeglądy okresowe i techniczne połączone z konserwacją urządzeń medycznych.
 3. Przeglądy okresowe elektrycznego sprzętu medycznego zgodnie z obowiązującą ustawą.

Od dnia 19 września 2011 r. (Ustawa o Wyrobach Medycznych z 20 maja 2010 r., art. 90 ust. 3-5) weszły w życie w Polsce regulacje dotyczące badania urządzeń medycznych w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN-62353. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pacjenta i użytkownika, elektryczne urządzenia medyczne zgodnie z normą PN-EN 62353 podlegają badaniom:

 • przed uruchomieniem u klienta urządzenia lub zestawu urządzeń
 • po naprawie urządzenia lub komponentu zestawu (także po wymianie części urządzenia mającej wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i/lub użytkownika)
 • w wymaganych okresach czasowych (badania okresowe) zdefiniowanych przez producenta urządzenia lub określonych na podstawie aneksu do normy.

Badanie bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych certyfikowanym miernikiem RIGEL 288 zgodnie z normą PN-EN60601, PN-EN-62353.  Potwierdzenie w/w badania stosownym certyfikatem indywidualnym dla danego urządzenia. 

Wykonujemy badania:

 • Rezystancji izolacji przewodów od strony zasilania
 • Rezystancji izolacji aplikacji
 • Rezystancji izolacji aplikacja-zasilanie
 • Upływ urządzenia
 • Upływ aplikacji
 • Upływ uziemienia
 • Upływ obudowy
 • Upływ pacjenta
 • Pomocniczy upływ pacjenta
 • Upływ pacjenta typu F
 • Test obciążenia
 • Testy przewodów połączeniowych

Na certyfikacie podajemy informację o następnym przeglądzie technicznym dotyczącym bezpieczeństwa elektrycznego. 
Badania są wykonywane przez osoby upoważnione do wydawania zaświadczeń elektrycznych posiadających uprawnienia E i D.

Formularz serwisowy

 

Podstawowym dokumentem, potrzebnym do rozpoczęcia obsługi serwisowej jest formularz zgłoszenia do naprawy. Do napraw gwarancyjnych, należy dołączyć również dokumenty potwierdzające uprawniania gwarancyjne

Przejdź do formularza serwisowego