Empireum

Polityka prywatności

Celem Polityki prywatności jest opisanie zastosowanych w Empireum Piotr Dopieralski (dalej jako „Empireum”) zasad przetwarzania danych osobowych w związku z obowiązywaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

Polityka ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych przetwarzanych w Empireum w ramach prowadzonej działalności.

EMPIREUM Administratorem danych osobowych

Empireum jest administratorem danych osobowych klientów, osób kontaktowych klientów, a także danych osobowych innych osób przekazanych przez klientów (dalej także jako „Administrator”), jeżeli jest to niezbędne do wykonania świadczonych przez Empireum usług.

Ponadto Empireum jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, stałych współpracowników (na podstawie umowy cywilnoprawnej), praktykantów, stażystów, dostawców towarów i usług, a także osób, które jako zainteresowane podjęciem pracy w Empireum przesyłają Empireum swoje dokumenty rekrutacyjne (tj. życiorysy i listy motywacyjne) zarówno na ogłoszony proces rekrutacyjny, jak i spontanicznie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy zarówno poprzez adres e-mail: info@empireum.com.pl, jak adres korespondencyjny ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Empireum przetwarza dane osobowe w następujących celach:

rekrutacji,

wykonania usługi (np. naprawy gwarancyjnej, naprawy pogwarancyjnej, przeglądu gwarancyjnego, przeglądu pogwarancyjnego, reklamacji, serwisu sprzedanych urządzeń),

nawiązania kontaktu za pośrednictwem formularzy (np. formularza serwisowego oraz do kontaktu),

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. obsługa pracowników/współpracowników Empireum, naprawa gwarancyjna),

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (np. prowadzenie korespondencji kierowanej do Administratora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; przetwarzanie danych osobowych w celu zapobiegania oszustom, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji; dochodzenie roszczeń; tworzenie sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością),

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Empireum są następujące:

przetwarzanie na podstawie zgody osób, której dane dotyczą w przypadku przesłania Empireum dokumentów rekrutacyjnych (tj. cv, list motywacyjny) zawierających dane przekraczające zakres wskazany w art. 221 kodeksu pracy (tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), bądź na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem administratora jest: nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularzy udostępnionych na stronie z zainteresowanymi osobami, w tym z Użytkownikiem Internetu oraz przedstawicielem Klienta w zw. ze zgłoszeniem serwisowym; prowadzenie korespondencji kierowanej do Administratora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; przetwarzanie danych osobowych w celu zapobiegania oszustom, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji; dochodzenie roszczeń; tworzenie sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

Empireum nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Co do zasady, osobom, których dane są przetwarzane przez Empireum, przysługują następujące prawa:

prawo dostępu do danych (w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu),

prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych,

prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

prawo do ograniczenia przetwarzania,

prawo do wniesienia sprzeciwu,

prawo do przenoszenia danych, o ile jest to technicznie możliwe,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, Warszawa).

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (np. dane przekazywane w dokumentach rekrutacyjnych przez osoby zainteresowane podjęciem pracy w Empireum (tj. życiorys, list motywacyjny) w zakresie przekraczającym zakres określony w art. 221 kodeksu pracy (tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być zawsze wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na wskazany powyżej adres e-mail bądź adres korespondencyjny.

Empireum, jeżeli ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej, która zgłasza jakiekolwiek żądanie wskazane powyżej, może zażądać od niej dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jej tożsamości.

W każdym przypadku Empireum poinformuje osobę, która wystąpiła z wnioskiem o wykonanie jednego z przysługujących jej praw, wskazanych powyżej, o rozstrzygnięciu jej wniosku w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania wskazany termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące.

Odbiorcy danych

Empireum powierza przetwarzanie danych osobowych jedynie podmiotom, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i  organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Podmiotami takimi są podmioty zapewniające obsługę kadrowo-księgową, oraz outsourcing usług wsparcia IT Empireum. Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Empireum i tylko zgodnie z jej poleceniami.

Empireum nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że odbywa się ono w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Wówczas Empireum zapewnia odpowiedni sposób ochrony danych osób fizycznych zgodnie z rozdziałem V RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych Empireum jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wykonanie usługi w ramach wykonywanej przez Empireum działalności gospodarczej bądź wzięcie udziału w rekrutacji. Niepodanie danych wymaganych w zgłoszeniu serwisowym uniemożliwia wykonanie zażądanej usługi.

Okres przechowywania danych

Empireum przechowuje dane osobowe przez czas uzasadniony realizacją usługi w ramach wykonywanej działalności gospodarczej lub przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe osób zainteresowanych pracą w Empireum przechowywane są przez okres 2 lat. Okres przetwarzania danych może być dłuższy o ile, jest to niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część.

Wchodząc na stronę internetową Empireum użytkownik Internetu wyraża zgodę na stosowanie przez Empireum plików cookies i innych podobnych technologii. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia.

Niniejsza Polityka Cookies odnosi się do plików, które są umieszczone na następującej stronie internetowej tj. www.empireum.com.pl

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies to dane informatyczne, które są zapisywane w plikach tekstowych na urządzeniach końcowych (komputer, smartfon, tablet) użytkownika Internetu podczas przeglądania strony internetowej Empireum.

CO ZAWIERAJĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą; czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz nazwę. Niekiedy cookies zawierają także wygenerowany unikalny numer identyfikujący użytkownika Internetu. Empireum nie jest w stanie ustalić tożsamości użytkownika Internetu na podstawie tego numeru.

DLACZEGO EMPIREUM KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES?

Empireum korzysta z plików cookies w następujących celach:

świadczenia usług,

zapamiętania odwiedzin użytkownika na stronie i jego preferencji dotyczących strony (np. język strony, kolor, układ, rozmieszczenie treści),

tworzenia anonimowych statystyk odnoszących się do sposobu korzystania przez użytkownika ze strony tak, aby było możliwe jej udoskonalenie, poprawienie jej funkcjonalności.

JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIES STOSUJEMY?

Empireum stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików:

cookies sesyjne – to pliki tymczasowe, które są przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zamknięcia przeglądarki. Pozostają one na urządzeniu końcowym użytkownika Internetu tylko podczas korzystania ze stron Empireum.

cookies stałe – to pliki, które są przechowywane bądź przez czas określony w parametrach plików cookies bądź do czasu ich usunięcia. Użytkownik może w ustawieniach przeglądarki ustawić czas, przez jaki pozostaną one w pamięci przeglądarki bądź je usunąć. Te pliki zezwalają na przesyłanie informacji na serwer za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza stronę.

Dodatkowo z uwagi na cel, jakiemu służą pliki cookies Empireum stosuje:

niezbędne pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia,

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

wydajnościowe pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,

funkcjonalne pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętywanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego użytkownik pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej etc.,

statystyczne pliki cookies, które służą do obliczania statystyk dotyczących strony internetowej.

Empireum korzysta z następujących plików cookies:

Partner: Google Analytics

Nazwa: _ga

Czas: 2 lata

Cel: zliczanie i śledzenie wyświetleń stron

Partner: LinkedIN

Nazwa: bcookie

Czas 1 rok

Cel: Identyfkator przeglądarki, który służy do rozpoznawania urządzeń uzyskujących dostęp do Linkedln w celu wykrywania nadużyć na platformie

INNE TECHNOLOGIE

Empireum korzysta z technologii umożliwiającej dokonanie pomiarów statystycznych w szczególności takie jak: Google Analytics. Google umieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Internetu specjalne kody, które zbierają dane i służą do zliczania statystyk i optymalizacji świadczonych przez Empireum usług. Użytkownik zawsze może sprzeciwić się zbieraniu przez Google danych poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Użytkownik Internetu może zapobiec udostępnianiu danych przez Google Analytics korzystając z następującego rozwiązania:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Empireum korzysta także z innych niż cookies technologii takie jak Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisu internetowego w wydzielonej części pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local Storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Empireum wykorzystuje wtyczki portali społecznościowych (Linkedin, Youtube, Vimeo), które umożliwiają danemu portalowi społecznościowemu uzyskanie informacji o aktywności Użytkownika Internetu i przypisanie tych informacji do profilu Użytkownika Internetu w tym portalu społecznościowym. Wtyczki umożliwiają udostępnienie następujących danych osobowych Użytkownika Internetu: nr IP urządzenia, identyfikator przeglądarki, treści publikowane w na stronach Empireum. Linkedin umożliwia wyświetlanie ostatnich postów w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania.

Szczegółowe zasady na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika Internetu w ramach Linkedin znajdują się poniżej:

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?

https://pl.linkedin.com/legal/l/cookie-table?

Szczegółowe zasady na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika Internetu w ramach Youtube znajdują się poniżej:

https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/

Szczegółowe zasady na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika Internetu w ramach Vimeo znajdują się poniżej:

https://vimeo.com/privacy

DODATKOWE INFORMACJE

Informacje szczegółowe o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Zwracamy uwagę, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można uzyskać m.in. na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl

youronlinechoices.com

.

******